کنترل کننده دستگاه جوجه کشی

در این بخش کنترل کننده های سری I مخصوص دستگاه جوجه کشی ارائه میشوند.