کنترل کننده های عمومی

در این بخش کنترل کننده هایی با کاربرد عمومی و قابل استفاده در سالنهای پرورش پرندگان، قارچ، گلخانه و… ارائه میشود.